ข้อตกลงและเงื่อนไข

วันที่มีผลบังคบ: 19 ธันวาคม 2017

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Aveda Thailand Website (“ไซต์”).

Aveda Thailand Online (”Aveda Thailand Online”) เป็นผู้ให้ข้อมูลและบริการที่ปรากฏบนเว็บของ Aveda Thailand ที่ไซต์นี้ แก่ท่าน ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหน และเงื่อนไขและนโยบายอื่นๆ ซึ่งท่านจะได้พบเห็นทั่วไปในเว็บของเราเกี่ยวกับหน้าที่ ลักษณะ หรือการส่งเสริมรวมทั้งการบริการลูกค้า ทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยการเข้าหรือใช้ไซต์นี้ ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยินยอม โดยไม่มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติ ที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. ความเป็นส่วนตัว

กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ เพื่อจะได้เข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

2. ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในไซต์ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการบริการใดๆ ที่บริษัทได้จัดให้ ก็เพื่อการใช้ส่วน บุคคลเท่านั้น ท่านจะนำผลิตภัณฑ์และการบริการหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านรับจากบริษัทไปจำหน่าย จ่ายแจกหรือขายต่อไม่ได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดปริมาณผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะ จัดหาให้แก่ท่าน โดยจะมีคำบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามในกรณีที่บริษัทเชื่อด้วยดุลพินิจของบริษัทเองว่าอาจจะมีการละเมิดข้อ กำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท

3. ความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อมีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้ บริษัทได้พยายามให้ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่าลายละเอียด สี ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นที่อยู่บนไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้งดเว้นความรับผิดได้.

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ และ “หน้าตาและความรู้สึก” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปภาพและเสียง การรวบรวมข้อมูล ซอฟท์แวร์ และการรวบรวมหรือการจัดการเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวล่าวมา (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นสมบัติของ Aveda Thailand Online บริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในการให้สิทธิ์ที่จำกัดใน ข้อ 5นี้หรือตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ห้ามการนำเนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของไซต์ไปใช้ ทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้า แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

บริษัทให้สิทธิ์แก่ท่าน โดยเป็นสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และมิใช่สิทธิ์ขาด เพื่อให้เข้าใช้ไซต์นี้เป็นการส่วนตัว สิทธิ์ที่จำกัดนี้ไม่รวมสิทธิ์ (ก) ในการทำกรอบ หรือใช้เทคนิคการทำกรอบในหน้าเว็บหรือส่วนใดๆของเว็บ (ข) ลงซ้ำแจกจ่าย ขาย ให้สิทธิ์ หรือดาวโหลดไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด (เว้นแต่เป็นการสร้างหน่วยความจำ หรือที่จำเป็นเพื่อดูไซต์) (ค) ใช้ประโยชน์จากไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดนอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล (ง) เปลี่ยนแปลง ทำวิศวกรรมย้อมกลับ (การถอดรหัสโปรแกรม) หรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆที่อาศัยไซต์หรือเนื้อหาบางส่วน และ/หรือทั้งหมดของไซต์ (จ) เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น (ฉ) ใช้เมต้าแท็กใดๆ หรือ “ข้อความที่ซ่อน” อื่นใดเพื่อใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด หรือ (ช) ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ ครอลเลอร์ (โปรแกรมค้นหาในเว็บ) หรือเครื่องมือในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่คล้ายกัน หรือกระทำการใดๆที่อาจเป็นการสร้างภาระที่ไม่สมควรหรือเพิ่มภาระให้แก่โครง สร้างพื้นฐานของบริษัท ท่านจะต้องคงข้อความแจ้งเตือนบนไซต์ หรือที่ขึ้นไว้หรือมีอยู่ในไซต์เอาไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทยังให้สิทธิ์อย่างจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ท่าน เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังโฮมเพ็จของไซต์ เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ที่มิใช่เพื่อการค้า เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ (i) อาจจะเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ดึงข้อความออกไป (ii) อาจจะไม่บ่งบอกว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ ดังกล่าว (iii) อาจจะไม่แสดงข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ของท่าน กับบริษัท (iv) ต้องไม่มีเนื้อหาที่ตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ลามก หยาบ อื้อฉาว หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย (v) ต้องไม่ก่อให้เกิดภาพเกี่ยวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทใน ลักษณะเป็นเท็จ ทำให้เกิดความสับสน เป็นการดูถูก หรือในลักษณะที่หยาบคายหรือน่ารังเกียจโดยประการอื่น หรือนำพาบริษัทไปเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ และ (vi) ต้องไม่เชื่อมต่อไปยังหน้าใดๆ ของไซต์นอกจากหน้าแรก บริษัทอาจร้องขอด้วยดุลพินิจของบริษัทให้ยกเลิกการเชื่อมต่อมายังไซต์ และเมื่อได้รับการร้องขอแล้ว ให้ท่านลบการเชื่อมต่อดังกล่าวออกทันที และให้หยุดการเชื่อมต่อใดๆเว้นแต่บริษัทจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่างหากและอย่างชัดแจ้งให้ ท่านกลับมาเชื่อมต่อลิงค์ได้อีก

การใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต จะเป็นการยกเลิกการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ขข้อ 5นี้ ไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทำให้การเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดไว้เสื่อมเสียไป

6. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

ในการเข้าหรือใช้ไซต์นั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งคำเตือนและคำแนะนำพิเศษสำหรับการเข้าหรือใช้ที่ขึ้นไว้ที่ไซต์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเพณีและหลักสุจริตอยู่เสมอท่านจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไซต์หรือเนื้อหาหรือการบริการที่ปรากฏบนไซต์ไม่ ได้ หรือจะทำให้ความสมบูรณ์หรือการปฏิบัติการของไซต์เสียหายในทางใดทางหนึ่งก็ ไม่ได้ หากท่านผิดต่อภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยประมาทเลินเล่อหรือโดยจงใจ ท่านจะต้องรับผิดต่อความเสียหายและค่าเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดกับ Aveda Thailand Online บริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ์ของบริษัท โดยไม่จำกัดข้อความอื่นใดโดยทั่วไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

7. การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมออกไปจากไซต์ ตัวลิงค์ต่างๆที่ปรากฏบนไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือผู้จัดหาที่อ้างถึงโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัท การที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป หรือเชื่อมต่อออกไปจากหน้าของเว็บไซต์ที่มิใช่ของบริษัท หรือของเว็บไซต์อื่นๆเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมิน และจะไม่รับประกันการเสนอเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมต่อออกไปจากไซต์ ทั้งจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการกระทำเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เว็บไซต์เหล่านั้น ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ทั้งหมดและเว็บไซต์อื่น ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

8. ลักษณะ ฟังก์ชั่นและการจัดงานพิเศษ

ไซต์นี้อาจนำเสนอลักษณะ ฟังก์ชั่นหรืองานพิเศษใดๆ (เช่น การจัดงานประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) ซึ่งอาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ต้อง (ก) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายที่นอกจากหรือแทนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ (ข) บริษัทหรือบุคคลที่สามเป็นผู้เสนอ ในกรณีเหล่านี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะรับประโยชน์จากการนำเสนอสิ่งเหล่านี้หรือ ไม่ หากท่านสมัครใจเข้าร่วมรายการ ท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ กฎเกณฑ์และ/หรือนโยบายเพิ่มเติมต่างหาก ในการใช้ข้อเสนอเหล่านี้

9. คำเสนอแนะ

บริษัทมีนโยบายไม่รับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ คำถาม ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่บริษัท (เรียกรวมกันว่า “คำเสนอแนะ”) จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นข้อมูลลับ ภายใต้บังคับข้อกำหนดของไฮเปอร์ลิงคนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไม่ได้ ร้องขอนั้น โดยการส่งหรือการขึ้น (โพสต์) คำเสนอแนะนั้นๆท่านอนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ์ในการคัดลอก ลอกแบบ ดัดแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ให้สิทธิ์ แจกจ่าย ขาย หรือมอบคำเสนอแนะในทางใดๆที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนการสร้างสรรค์ งานที่สร้างเสริมจากงานอื่น การแจกจ่ายและการแสดงคำเสนอแนะในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆที่มีในปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นมาในอนาคต เป็นงานชิ้นเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่น หรือใช้คำเสนอแนะภายในหรือในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ท่านยอมรับอีกว่าคำเสนอแนะของท่านจะไม่มีการส่งคืน และบริษัทอาจใช้คำเสนอแนะของท่าน และความคิดเห็น แนวความคิดหรือวิธีการใดๆที่มีอยู่ในคำเสนอแนะนั้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือ ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต การจำหน่ายและการทำตลาดผลิตภัณฑ์

หากท่านเป็นผู้ให้คำเสนอแนะ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ควบคุมคำเสนอแนะนั้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และยังต้องรับรองและรับประกันว่าคำเสนอแนะดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด หรือมีไวรัสซอฟท์แวร์คำชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ เมล์หว่าน หรือ “สแปม” ในรูปแบบใดๆ ท่านจะใช้ที่อยู่อีเมล์ปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือทำให้บริษัทเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของคำเสนอแนะใดๆ ไม่ได้ ท่านตกลงยินยอมที่จะชดใช้ให้บริษัทซึ่งค่าชดเชยทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยว กับการเรียกร้องใดๆ ในสิทธิในคำเสนอแนะหรือค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากคำแนะนำดังกล่าว

10. เนื้อหาของผู้ใช้

เมื่อท่านส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือให้โดยประการอื่นซึ่งข้อมูล ข้อความ ซอฟท์แวร์ ดนตรี เสียง รูปภาพ กราฟฟิค ภาพ วีดิโอ ข้อความส่ง หรือสิ่งอื่น ("เนื้อหาของผู้ใช้") ในไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวคือคำเสนอแนะ ตามบุคคลดังกล่าว ข้อ 9 หมายความว่าบุคคลภายนอก มิใช่บริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่บุคคลดังกล่าวนำเสนอที่ไซ ต์ ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ทำ หรือช่วย หรือส่งเสริมคนอื่นให้ทำการส่ง อัพโหลด ทำประกาศ ส่งอีเมล์หรือเอาลงในไซต์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการกระทำ ที่(ก) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ หยาบคาย รบกวน ก่อความผิดทางแพ่ง ดูหมิ่น หยาบโลน เป็นภาพลามก ทำให้เกิดการฟ้องร้อง ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น น่าเกลียด หรือเป็นการเหยียดทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ (ข) ท่านไม่มีสิทธิ์ให้ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือความไว้วางใจต่อกัน หรือ(ค) ท่านรู้ว่าเป็นความผิด ไม่ถูกต้อง หรือนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิด(ง) ท่านได้ตอบแทน หรือ ช่วยเหลือบุคคลภายนอกตามการพิจารณา หรือ(จ) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆของผู้ฝ่ายใดๆนอกจากนั้น ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ส่ง อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล์ หรือให้โดยประการอื่นซึ่งไวรัสซอฟท์แวร์ การโฆษณาที่ไม่ได้เชิญชวนหรือไม่ได้อนุญาต เนื้อหาที่เป็นการชักชวนหรือส่งเสริม รวมทั้งจดหมายลูกโซ่ เมล์หว่าน หรือ“สแปม” รูปแบบใดๆ ท่านตกลงยินยอมต่อไปที่จะไม่ (i) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือบริษัทใดๆ หรือแจ้งเท็จหรือนำหลอกลวงโดยประการอื่นว่าได้ร่วมกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ (ii) “ติดตาม” หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวน รวมไปถึงการสนับสนุนการรบกวนคนอื่น ล่อลวง หรือทำอันตรายต่อบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการที่เป็นอันตรายต่อเด็กในทางใดๆ (iii) ปลอมข้อความจั่วหัว หรือสร้างตัวบ่งชี้เพื่อปลอมต้นตอของเนื้อหาของผู้ใช้ (iv) ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นรัฐ ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ หรือ (v) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ระบุไว้เป็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ

บริษัทไม่รับรองหรือมีอำนาจควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งผ่านหรือที่โพสต์ ขึ้นที่ไซต์ จึงไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือคุณภาพเนื้อหาของผู้ใช้ ขอให้ท่านเข้าใจว่า โดยการใช้ไซต์นี้ ท่านอาจพบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายหรือที่น่ารังเกียจก็ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดพลาดหรือการงดเว้นไม่ใส่ข้อมูลเนื้อหาของผู้ ใช้ใดๆ หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆที่ท่านได้รับอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ได้ส่ง อัพโหลด โพสต์ อีเมล์หรือให้โดยประการอื่นผ่านไซต์

ท่านยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ (แต่มิใช่ข้อผูกพัน) ที่จะไม่ไพสต์หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ใดๆออกด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ย่อ หรือ ลบเนื้อหา ข้อมูลของผู้ใช้ โดยไม่จำกัดที่ได้กล่าวมาแล้วหรือข้อความอื่นใดๆโดยทั่วไปของข้อกำหนดและ เงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิ์เอาเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่น่ารังเกียจโดยประการอื่นออกจากไซต์ และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้คนใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

11. การฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ

บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อว่ามีงานที่ถูกทำสำเนาปรากฏในไซต์ในทางที่จะก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ คลิกที่นี้

ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเราให้รับผิดชอบรับเรื่องการร้องเรียนการละเมิด ลิขสิทธิ์ คือ นายสยมพร สุจินตัย หุ้นส่วน กลุ่มปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงาน เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ชั้น 25 อับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2 636-2000 ต่อ 4546 แฟกซ์ +66 2 636-2111 อีเมล: wrattanakomol@th.estee.com.

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับติดต่อดังกล่าวข้างต้นนั้นให้ไว้เพื่อใช้สำหรับแจ้ง ต่อ Aveda Online Thailand ว่าอาจมีการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เท่านั้น คำถามในกรณีอื่นๆ จะไม่ได้รับการตอบกลับหากมีการส่งผ่านช่องทางนี้แต่ควรส่งโดยตรงไปที่ ส่วนบริการลูกค้าของเราโดยทางอีเมล info@aveda.co.th.

12. คำรับรองและการรับประกัน จำกัดความรับผิด

บริษัทนำเสนอไซต์ “ตามที่เป็น” บริษัทไม่ทำการรับรองหรือการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวกับไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิด หรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้นความรับผิดในการรับรองหรือการ รับประกันดังกล่าว

ท่านตกลงยินยอมว่า ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรือโดยประการอื่น) ภายใต้เหตุการณ์ใดๆ สำหรับเรื่องใดๆ (ต่อไปนี้): (ก) การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ (ข) การเข้าไซต์ได้ช้า หรือหยุดชะงัก (ค) ไม่ส่งข้อมูล ส่งข้อมูลผิด ความเสียหาย การทำลายหรือการดัดแปลงแก้ไข (ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดๆจากการเกี่ยวข้องกับ หรือการใช้ไซต์ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อื่น (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวหรือทำงานผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการที่ท่านใช้ไซต์ รวมทั้งในช่วงระหว่างที่ท่านใช้ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของบุคคล ที่สาม (ฉ) ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหา หรือ (ช) เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของบริษัท

นอกจากนั้น เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ บริษัทจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายพิเศษ บทลงโทษ ที่บังเอิญเกิดขึ้นหรือเป็นความเสียหายต่อเนื่อง (รวมทั้งการขาดประโยชน์) ที่เกี่ยวกับไซต์หรือ การใช้ไซต์ของท่านโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำไม่ ว่าในสัญญา หรือเป็นการล่วงละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรือโดยประการอื่น ถึงแม้บริษัทจะไดรับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียดังกล่าว และไม่ว่ากรณีใด ความรับผิดรวมของบริษัทสูงสุดจะไม่เกินสามพันสองร้อย (3,200) บาท

ท่านตกลงว่า จะไม่มีการกล่าวอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการใช้ใช้ไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากเหตุแห่งข้อกล่าวอ้างนั้นได้เกิดขึ้น

13. การชดใช้

ท่านตกลงยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันบริษัทจากความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมอันเป็นผลจากการฟ้องร้อง การฟ้อง การเรียกร้องอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้เว็บหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ท่านยังตกลงยินยอมที่จะชดใช้บริษัทซึ่งความสูญเสียหรือค่าเสียหายหรือค่าใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสมจากการใช้หุ่นยนต์ซอฟท์แวร์ สไปเดอร์ คลอเลอร์ หรืออุปกรณ์เก็บหรือค้นหาข้อมูลที่คล้ายกันหรือสำหรับการที่ท่านได้ดำเนินการใดๆที่สร้างภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโดยไม่เหมาะสม

14. ข้อพิพาท

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับไซต์ สิทธิและภาระหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งการกระทำทั้งหมดที่ประสงค์ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมไซต์ของท่านให้ยื่นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเป็น การลับที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่านเป็นผู้ยื่นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้น เว้นแต่เท่าที่ท่านได้ละเมิด หรือกำลังจะละเมิดในลักษณะใดๆซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิ์ของบริษัท หรือมีมูลฟ้องโดยหลักแห่งความยุติธรรมโดยประการอื่น บริษัทจะเป็นผู้ขอบรรเทาทุกข์ทางคำสั่งศาลหรือการบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสม อื่นๆ

กับศาลที่มีอำนาจ และท่านยอมรับเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลดังกล่าว เพื่อการนี้ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบสถาบันอนุญาโต ตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้มีผลผูกพัน และจะนำไปฟ้องศาลให้เป็นคำพิพากษาของศาลในศาลที่มีอำนาจใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้เต็มที่ มิให้นำกระบวนการ พิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนนี้ไปรวมกับกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยว กับบุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือโดยวิธีการอื่น

15. การยินยอมรับแจ้งทางอีเล็คทรอนิคโดยโพสต์ขึ้นที่ไซต์และผ่านอีเมล์

ท่านตกลงยินยอมที่จะรับข้อสัญญา หนังสือบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “การแจ้ง”) ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อ้างถึง จากบริษัทโดยทางอีเล็คทรอนิค รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดย อีเมล์หรือโดยการโพสต์การแจ้งขึ้นที่ไซต์ ท่านตกลงยินยอมว่าข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบทางอีเล็คทรอนิ คนั้น เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดที่ว่าการสื่อสารที่กำหนดให้ต้องทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร การเพิกถอนคำยินยอมรับการแจ้งทางอีเล็คทรอนิคนั้น หากท่านต้องการยกเลิกการรับคำบอกกล่าวทางอิเลคโทรนิค ท่านจะต้องแจ้งเราถึงการขอยกเลิกดังกล่าวโดยส่งอีเมลไปที่ info@aveda.co.th ไฮเปอร์ลิ๊งค์ แล้วยกเลิกการใช้ ไซต์นี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว สิทธิทั้งหลายที่ท่านเคยได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้สิทธิ์อย่างจำกัดที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ไฮเปอร์ลิงค์ ของเอกสารนี้ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเป็นที่น่าเสียดายที่ทางบริษัทจะไม่สามารถเสนอผล ประโยชน์ใดๆ ของไซต์นี้แก่ผู้ใช้ที่แจ้งไม่รับการติดต่อทางอีเล็คทรอนิค

โปรดสังเกตด้วยว่าคำยินยอมที่จะรับการแจ้งตามข้อนี้ แยกต่างหากจากการเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดโดยสิ้นเชิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดที่ท่านได้เลือกไว้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว.

16. บททั่วไป

ท่านยอมรับและตกลงยินยอมว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับการใช้ไซต์โดย ท่าน และใช้แทนและใช้บังคับข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

บริษัทสงวนสิทธิ์ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดี่ยวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าน ี้ในเวลาใดก็ได้โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวขึ้นที่ไซต์ พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ขึ้นที่ไซต์และเมื่อออกหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว การใช้ไซต์ต่อหลังจากนั้น ถือเป็นการตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้น บริษัทอาจยกเลิกสิทธิต่างๆ ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ไว้ก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหรือไม่ก็ได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามการยกเลิก หรือการแจ้งให้ทราบอื่นๆ โดยทันที รวมทั้งหยุดใช้ไซต์ตามที่กำหนดไว้

มิให้มีการถือว่า ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนนี้จะตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน ความเป็นหุ้น ส่วน หรือการร่วมทำธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัท การที่บริษัทไม่ได้ขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อความใดๆของข้อกำหนดและ เงื่อนนี้ จะไม่กระทบสิทธิ์ที่มีอย่างเต็มที่ของบริษัทที่จะขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขนี้ในภายภาคหน้า การที่บริษัทไม่ติดใจเอาความกับการละเมิดข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ตาม เนื้อหาดังกล่าว ในกรณีที่ข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือที่จะ ถือตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลใดๆการใช้บังคับไม่ได้หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม ่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ไปเสียทั้งหมด แต่ให้ดัดแปลงปรับใช้เท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อที่จะ สะท้อนเจตนาเดิมของคู่ สัญญาตามที่แสดงไว้ในข้อความเบื้องต้นได้

หากท่านมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนนี้ โปรดส่งอีเมล์ไปที่บริษัทได้ที่ info@aveda.co.th.

ลิขสิทธิ์ © Aveda Corporation. สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก